Oppaat eri tilanteisiin

Rikosuhripäivystyksen oppaisiin ja ohjeisiin: tästä.

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus, joka on tarkoitettu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muille äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattihenkilöstöille (palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit), vapaaehtoisjärjestöille (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antaville moniammatillisille auttajaryhmille (esim. kriisiryhmät).

Ohjeita kouluampumisen käsittelyyn ammattilaisille: THL

Isot tunteet tulevat ja menevät– kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä yksinkertaisia tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi.

Miten tukea lasta ja nuorta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä perheiden parissa työskenteleville (2022)

Toimintaohje lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa

Itsetuhoisuus ja läheisen itsemurha (MIELI ry ja Surunauha ry)

Surevan kohtaaminen

Surevan kohtaaminen -hanke on koostanut tietopaketit:

Lisätietoja Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluista sekä lomakkeita mm.

Kotikuntasi toimipisteet, puhelinnumerot sekä verkkoasioinnit Keski-Suomen hyvinvointialueella

Huoli lähimmäisestä Keski-Suomen hyvinvointialueella mm. lisätiedot huoli-ilmoituksesta sekä lastensuojeluilmoituksesta

Henkilökohtainen turvasuunnitelma väkivallan ennakointi/uhka -lomake

Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen sekä kartoittamiseen ammattilaisen tueksi

THL:n verkkokoulut lisätiedot: tästä.

Verkkokouluissa mm.

Barnahus -Lapsiin kohdistuva väkivalta -verkkokoulu sisältää osiot: Lapseen kohdistuva väkivalta ilmiönä, Väkivallan seuraukset lapselle, Tunnistaminen ja toimiminen sekä Miten tukea väkivaltaa kokenutta lasta arjessa?
Digitaalinen väkivalta. Digitaalinen väkivalta on väkivaltaa, jossa toista ihmistä loukataan, kontrolloidaan, tarkkaillaan tai vahingoitetaan tieto- ja viestintäteknologian välityksellä. Digitaalinen väkivalta -verkkokoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, oikeuspalveluiden työntekijöille, poliiseille ja edellä mainittujen alojen opiskelijoille.
Ihmiskauppa sote-palveluissa kohdattavana ilmiönä. Ihmiskauppa on moniulotteinen ilmiö ja vakava vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskauppa ei itsessään kerro, minkälaisesta hyväksikäytöstä on kyse tai minkälaisia palvelutarpeita asiakkaalla on.
Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulu tukee ammattilaisten osaamista itsetuhoisen ihmisen kohtaamisessa, itsemurhavaaran tunnistamisessa ja puheeksi otossa sekä jatkohoidon suunnittelussa.
Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulu ensihoidon ammattilaisille. Ensihoidon ja muiden liikkuvien palveluiden ammattilaisille ja opiskelijoille on tuotettu erillinen verkkokoulu. Kokonaisuuteen kuuluu kaikille soveltuvan materiaalin lisäksi ensihoidon ja muiden liikkuvien palveluiden ammattilaisten tarpeisiin vastaavat videot esimerkkitilanteista. Esimerkeiksi on valittu tilanteita, joita ammattilaiset kohtaavat työssään.
Kunniaan liittyvä väkivalta. Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllisesti toteutettua väkivaltaa. Se ilmenee usein sukupuolistuneena lähisuhdeväkivaltana, joka kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin, mutta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin (HLBTQI+), miehiin ja poikiin sekä uskontokunnista, yhteisöistä ja avioliitoista eroon pyrkiviin ja nuoriin.
Monikulttuurisuus asiakastyössä. Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Verkkokoulua voivat hyödyntää myös muut, jotka ovat tekemisissä eri kulttuureista tulevien kanssa.
Pakka-toimintamalli käyntiin ja eläväksi. Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikka -toimintamalli eli Pakka on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä.
Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä poliiseille.
Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma. Verkkokoulun tavoitteena on, että sen osakurssit suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot rahapeli-ilmiöstä ja rahapeliongelmasta Suomessa.
Rahapelaaminen puheeksi. Verkkokoulun tavoitteena on, että sen osiot suoritettuasi ymmärrät rahapelaamisen puheeksioton merkityksen varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Opit tunnistamaan riskitason rahapelaamisen ja antamaan riskitasolla pelaavalle palautetta hänen pelitavoistaan. Opit tunnistamaan rahapeliongelman ja opit lyhytneuvonnan toimintamallin, jonka avulla voit auttaa ja tukea ongelmallisesti rahapelaavaa henkilöä.
Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulu on suunnattu opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Se sopii sekä opiskelijoille että nuorten parissa jo työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät opettajat ja muut ammattilaiset. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuoriin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy. Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokoulu on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen. Verkkokoulu sisältää väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyöhön liittyvää perustietoa sekä auttaa kurssin suorittajaa pohtimaan ilmiön herättämiä ajatuksia monipuolisen oppimateriaalin avulla.