Kriisikeskus Mobilea ylläpitävä Jyväskylän seudun mielenterveysseura (JSMS) ry:lle on tarjottu uutta toimintamallia, joka supistaisi yli 50 % kriisityön kunta-avustuksia vuodesta 2022 alkaen. Nykyisestä alle puoleen supistetulla henkilöstöllä ja lyhennetyllä aukiololla ei voitaisi toteuttaa järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä Mobilessa siten, että se vastaisi matalalla kynnyksellä kuntalaisten kriisiavun ja tuen tarpeisiin: nykymuotoisella toiminnalla on vastattu keskimäärin 12 500-14 000 kriisityön asiakastilanteeseen vuodessa. Lisäksi yli vuoden kestänyt korona-aika on lisännyt entisestään kuntalaisten avun ja tuen tarvetta. Korona-aika on Kriisikeskus Mobilen yhteydenotoissa näkynyt mm. turvattomuutena, yksinäisyytenä, sairastumisen pelkoina, eristäytymisenä, ihmissuhdekriiseinä, sosiaalisten verkostojen kaventumisena sekä työttömyyden ja lomautusten uhkana/toteutumisena sekä itsetuhoisina ajatuksina.

Järjestölähtöisen kriisityön toimintarahoituksen leikkaussuunnitelma liittyy Keski-Suomeen suunnitteilla olevaan maakunnalliseen 24/7 sosiaali- ja kriisipäivystysyksikköön. Vuoden 2022 alusta toimintansa aloittava yksikkö tulisi vastaamaan Keski-Suomen kuntien alueella keskitetysti kiireellisiin sosiaalityön tarpeisiin kriisi- tai hätätilanteissa tai akuuttia kriisiapua edellyttäviin äkillisiin traumaattisiin kriisitilanteisiin viranomaistyönä. JSMS ry:n hallituksessa nähdään tärkeänä, että lakisääteisiin velvoitteisiin vastataan jatkossakin Keski-Suomessa psykososiaalisen tuen sekä varautumisen ja valmiuden näkökulmista ja, että mahdollinen 24/7 perustettava sosiaali- ja kriisipäivystysyksikkö vastaisi keskitetysti viranomaistyötä vaativiin tilanteiseen.

JSMS ry:llä on kuitenkin vakava huoli siitä, että uusi suunnitelma uhkaa pirstoa kriisityön eri yksiköihin, vähentää sen saatavuutta ja laskea sen tasoa, sillä järjestölähtöiseen kriisi- ja väkivaltatyöhön kohdistuisi yli 50 % supistus talouden osalta. Tämä heikentäisi erittäin huomattavasti matalan kynnyksen kriisi- ja väkivaltatyön asiakastyötä, Mobilen konkreettisia toimintamahdollisuuksia, henkilöstöresursseja ja Mobilen aukioloaikoja.

Kriisikeskus Mobilen toiminta on täydentänyt jo yli 25 vuoden ajan kuntien toimintaa mahdollistaen monitahoisen yhteistyön kautta kuntalaisille matalan kynnyksen järjestölähtöisen tuen erilaisissa haasteellisissa elämän kriisitilanteissa. Järjestölähtöisellä kriisiavulla ja -työllä Keski-Suomen maakunnassa ehkäistään mm. kriisitilanteiden pitkittymistä sekä vähennetään merkittävästi inhimillistä kärsimystä ja sosiaalista eristäytymistä sekä lisätään turvallisuuden tunnetta. Kriisikeskus Mobilesta on tehty myös vuosien ajan laajaa verkostotyötä mm. eri viranomaisten sekä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa: Vaihtoehto väkivallalle –mallin ja Jyväskylän yliopiston välinen ryhmäyhteistyö on kestänyt jo yli 22 vuotta. Uusin ja erittäin merkityksellinen yhteistyö on maakuntarajat ylittävä Keski-Suomen ja Etelä-Savon Apua Ajoissa! -itsemurhien ehkäisyyn liittyvä yhteishanke.

JSMS ry:n hallituksella on huoli, miten ja mistä eri elämän kriisitilanteissa saisi jatkossa pidempi aikaista tukea, mikäli järjestölähtöistä kriisi- ja väkivaltatyötä ei olisi tai yhteydenottomahdollisuudet järjestölähtöiseen, ajanvarauksettomaan varhaiseen tukeen eri elämän kriisitilanteissa kaventuisivat. Lisäksi: mitkä vaikutukset järjestötoimintaan kohdistuvilla supistuksilla olisi niin väkivaltaa kokeneille kuin väkivaltaisesti käyttäytyneille henkilöille, joilla on ollut aiemmin mahdollisuus hakeutua tai ohjautua eri palveluista yksilöväkivaltatyöskentelyyn Kriisikeskus Mobileen.

Mikäli järjestölähtöiseen Kriisikeskus Mobilen toimintaan suunnitteilla oleva talouden leikkaus todentuu nyt suunnitellussa laajuudessa, se heikentää kuntalaisten matalan kynnyksen avun ja tuen saamisen elämän kriisitilanteissa. Leikkaus todennäköisesti kasvattaa toisaalla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja, sillä on myös negatiiviset vaikutukset järjestölähtöisen kriisiauttamisen ja – osaamisen sekä vaativan vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan säilymiseen.

11.6.2021 Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n hallitus

Lisätiedot:
JSMS ry:n hallituksen pj. Merja Pihlajasaari 050 454 8258
JSMS ry:n hallituksen vpj. Marja Heikkilä 0400 546 613
Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala 0400 290 277